წალკა - ახალქალაქის მონაკვეთზე რეაბილიტაცია უტარდება 74 კმ სიგრძის ლიანდაგს, მათ შორის უპირაპირო წნულებით მოეწყობა 55.829 კმ ლიანდაგი, ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და რკ/ბ შპლებით. რომლის სიგრძეა 3.7 კმ ლიანდაგი. ახალი რ-65 ტიპის რელსებითა და ხის შპლებით _ 40 207ც. მოეწყობა რგოლური ლიანდაგი 18.171კმ.

წალკა-ახალქალაქის უბანზე არსებული 149 ხელოვნური ნაგებობიდან რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია უტარდება 133 ხელოვნურ ნაგებობას.

აშენდება ახალი: 4 გზაგამტარი, 8 ბეტონის გადამღობი კედელი, 4 თოვლდამცავი გალერეა. 4 ცალი გზაგამტარის და 4 გალერეის მშენებლობა იწარმოებს ,,ვიაკონის” უახლესი ტექნოლოგიებით. გზაგამტარები და გალერიები აიგება გალვანიზირებული გოფრირებული მეტალოკონსტრუქციებით.